ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

12,40 €
In Stock
Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας
 Πίσω στο: Εκκλησιαστικά

Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας

Σύμφωνα με την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και καταγραφή Άρχοντος Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγγου

Περιλαμβάνει ενημερωτικό βιβλιαράκι από το ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Περιεχόμενα

01. Αλληλουϊαρια - Ιδού ο Νυμφίος έρχεται
02. Τα πάθη τα σεπτά
03. Τω την άβατον κυμαινομένην θάλασσαν - Εμεγαλύνας Χριστέ
04. Το νυμφώνα σου βλέπω
05. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον - Ερχόμενος ο Κύριος
06. Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος
07. Τον Νυμφίον, αδερφοί, αγαπήσωμεν
08. Τω δόγματι τω τυραννικώ - Η τον αχώρητον Θεόν
09. Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου - Ο της ψυχής ραθυμία νυστάξας
10. Δεύτε πιστοί επεργασώμεθα - Ο Νυμφίος, ο κάλλει ωραίος
11. Πόρνη προσήλθε σοι
12. Η πόρνη εν κλαυθμώ ανεβόα
13. Της πίστεως εν πέτρα - Ρήμα τυράννου - Ψυχαίς καθαραίς
14. Σε τον της Παρθένου Υιόν - Ότε η αμαρτωλός πρεσέφερε το μύρον
15. Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον
16. Σήμερον ο Χριστός - Προσήλθε γυνή - Η απεγνωσμένη δια τον βίον
17. Το Τροπάριον της Κασσιανής, Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου