GreekBooks CDS

Basket

ΚΑΛΑΘΙ

ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Διαθεσιμότητα: 1 Σε απόθεμα

63,60

ISBN: 960-7715-72-1

Συγγραφέας: Κοσμάς Μαρκάτος
Εκδόσεις: Ελληνικός Λόγος

1 σε απόθεμα

Κατηγορία:

ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Πλήρης τίτλος: ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΗΜΟΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑΣ Το πρώτον εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος! Κατανομή ισοψηφίων λέξεων ανά 21 Κλάσεις

Συγγραφέας: Κοσμάς Μαρκάτος

Εκδόσεις: Ελληνικός Λόγος

Εκδοση: 1η ΛΑΡΙΣΣΑ 2005

Διαστάσεις: 17×24 εκ.

Σελίδες: 656

Εξὠφυλλο: Μαλακό

Παρουσίαση

Ό καθηγητής Κοσμάς Μαρκάτος γεννήθηκε στή Ναύπακτον Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε Φυσική και Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιον Αθηνών (Ελλάς: 1960-1966) και Αριθμητική Ανάλυση στο Πανεπιστήμιο του Μπάαθ (Βρετανία: 1973-1975) με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Εΐναι τελειόφοιτος τής Σχολής Μονωδίας των Ωδείων, Εθνικό (Αθήνα) και Δημοτικό (Λάρισα). Δίδαξε στό Σχολεία των ελληνικών Κοινοτήτων της Αίγύπτου ως διευθυντής (Πόρτ Σάιντ). Μετανάστευσε στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (1971-1973). Άπό του έτους 1973 μελετά την δομή της ελληνικής Γλώσσης και την τεχνολογία των Ελλήνων. Άπό του έτους 1976 μέχρι σήμερα είναι καθηγητής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λαρίσης, συντονίσας καί πραγματοποιήσας δύο ερευνητικά προγράμματα, «Μαθηματική μελέτη της δομής της Ελληνικής Γλώσσης» και «Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου», αμφότερα πενταετούς διαρκείας). Εϊναι ιδρυτής της Λεξαριθμικής Θεωρίας (Αξιωματική Θεωρία μελέτης και παραγωγής γνώσεως επί παντός επιστητού – διά της Ελληνικής Γλώσσης – ΤΕΙ Λάρισας 1976). Εϊναι ο πρόδρομος ιδρύσεως όλων των Παραρτημάτων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), διατελέσας πρόεδρος του πρώτου Παραρτήματος (Θεσσαλία) επί σειράν ετών. Εϊναι ιδρυτής της Εταιρείας «Ελληνικός Λόγος» δια την μελέτη και προάσπιση του Ελληνισμού. Υπήρξε έκδοτης και συντάκτης των περιοδ. έκδόσεων, ΠΑΜΜΕΓΑΣ (ΠΑγκό- σμιος Μαθηματική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσσΑΣ) και ΕύρωΕλλάς (Ευρεία Ελλάς) δια την αφύπνιση των Νεοελλήνων και την επανασύνδεση με τις παμπάλαιες ρίζες τους. Από του έτους 1976, επίσης, με διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια κάθε εμ6ελείας, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και συνεντεύξεις, διακηρύσσει και αποδεικνύει την παγκοσμιότητα της Ελληνικής Γλώσσης, την μητρότητα και την ελληνογένειαν λαών και γλωσσών.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Το ισοψηφικόν λεξικόν ώς κλείς διά τούς νοήμονας ύπολογιστάς Το ισοψηφικόν λεξικόν είναι τό πρώτον πρώτος παγκοσμίως – μέρος του γενικωτέρου αί πλήρους ήλεκτρονικού λεξικού «Κοσμάγλωσσα: Τό ΛεξαριθμικόνΛεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης δι’ Υπολογιστήν» – συνδεόμενον μετά της Λεξαριθμικής Θεωρίας. Επειδή δέ θεωρείται δεδομένον δτι οί σημερινοί ΰπολογισταί έχουν φθάσει είς τό όριόν των, άναφορικά μέ τό είδος καί τό έπίπεδον του λογισμικού – άρρήκτως συνδεδεμένου μέ τήν χρησιμοποιουμένην γλώσσα – και ότι ή Ελληνική Γλώσσα χαρακτηρίζεται ώς νοηματική (ένώ αί ύπόλοιποι γλώσσαι τής ύδρογείου χαρακτηρίζονται ώς σημειακαί), τό παρόν λεξικόν ιδίως ύπό τήν ήλεκτρονήν του μορφήν – ένδέχεται νά γίνη ή κλείς, ή οποία θά άνοιξη τάς πύλας καί τάς θύρας τού έλλογου κόσμου τής άνθρωπομηχανής ίνα είσέλθουν οί άνθρωποι – οί όποιοι μέ τήν συμβολήν των νοημόνων υπολογιστών – θά δώσουν είς τήν άνθρωπότητα τάς άναζητουμένας λύσειες δια τήν ζωήν, τήν ϋπαρξιν, τόν θάνατον, τήν γήν, τόν Κόσμον καί τό Σύμπαν. Ούτω η Ελληνική Γλώσσα χαρακτηριζομένη έν τή Θεωρία ώς τό μέγιστον παγκόσμιον μνημείον – θά έπανεύρη τήν γνησίαν παγκοσμιότητά της, θά έπιστρέψη είς τήν φυσικήν της θέσιν, πρός όφελος τής άνθρωπότητος.

Περιεχόμενα

Ισοψηφικόν λεξικόν ως κλείς διά τούς νοήμονας ύπολογιστάς
Τα διαλεκτικά βήματα διά τήν σύλληψιν, ϊδρυσιν καί
διαμόρφωσιν της Λεξαριθμικης θεωρίας
Αι πρώται δημοσιοποιηθεΐσαι ίσόψηφοι ομάδες
Η εφαρμογή τής Λεξαριθμικής θεωρίας
ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τι είναι τό ίσοψηφικόν λεξικόν;
Ποιας μορφής είναι αί περιλαμβανόμενοι λέξεις καί ποιαν περίοδον
εξελίξεως καί δημιουργίας καλύπτουν;
Τό ίσοψηφικόν λεξικόν δύναται νά λειτουργήση αύτόνομα, ή άποτελεΐ
μέρος ένός γενικωτέρου λεξικού, άναφορικά μέ τήν πλήρη μελέτην
τής Ελληνικής Γλώσσης διά τής Λεξαριθμικής Θεωρίας;
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
Περιγραφή τού κεντρικού διαιτολογίου (ιπθηυ: σύνολον
έπιλογών)
Πρώτη ύποεπιλογή – Είσοδος Λέξεως (ή φράσεως)
Δευτέρα ύποεπιλογή – Είσοδος Αριθμού

Τρίτη ύποεπιλογή – Αλφαβητικόν λεξικόν
Τετάρτη ύποεπιλογή – Ίσοψηφικόν λεξικόν
Συνοπτική περιγραφή τής Κοσμογλώσσης
Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ –
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Μελέτη τού ονόματος ή τής λέξεως μονός (= 361)
(Υπολογισμός τού λεξαρίθμου – Διαμόρφωσις τής γνωμονικής
άκολουθίας ή τού γενεαλογικού δένδρου τού λεξαρίθμου 361)
Ή διάκρισις μεταξύ άνάρθρου καί ένάρθρου μορφής
Μελέτη τού ονόματος ή τής λέξεως δικαιοσύνη (= 773)
(Υπολογισμός τού λεξαρίθμου – Διαμόρφωσις τής γνωμονικής
άκολουθίας ή τού γενεαλογικού δένδρου τού λεξαρίθμου 773)
Γενεαλογικά δένδρα των λεξαρίθμων 361 (μονάς) και 773 (δικαιοσύνη)
Ή ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ – Στοιχεία καί Υποδειγματικοί
Εφαρμογαί
Τό άλφαριθμητικόν σύστημα των Ελλήνων
Αίτημα 1ον (φύσις τού στοιχείου γράμματος – άλφάριθμος)
Αίτημα 2ον (φύσις τού ονόματος)
Όρισμός Λεξαρίθμου
Αίτημα 3ον (λεξαριθμική καί σημασιολογική σχέσις)
Ίσόψηφος Όμάς
Αξίωμα 1ον (διαχρονικοί σημασίαι ονόματος – κοσμική
σημασία)
Αξίωμα 2ον (σχέσις κοσμικών σημασιών – λεξάρχη)
Ό λεξίας ή γαλαξίας τής Ελληνικής γλώσσης

Αίτημα 3.1 ον (ή ίσότης, τό Είναι, τό Γίγνεσθαι, ό Κόσμος)
Ή γνωμονική άκολουθία ώς γενεαλογικόν δένδρον λεξαρίθμου
Ή λεξαριθμική γνωμονική άκολουθία
Τό άρθρον (ή στερητική καί άθροιστική μορφή του όντος)
Ό άθροιστικός νόμος (σχέσις στερητικής καί άθροιστικής
μορφής)
Αίτημα 3.2ον (νόμος όμοιότητος των όντων)
Ηράκλειτος έτταληθευόμενος διά τής Λεξαριθμικής θεωρίας
Άκολουθία γνωμόνων ( Ήρων)
Τά γενεαλογικά δένδρα των λεξαρίθμων

Βάρος 2 kg
Loading...