GreekBooks CDS

Basket

ΚΑΛΑΘΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ

Διαθεσιμότητα: 1 Σε απόθεμα

159,00

1 σε απόθεμα

EAN: N/A Κωδικός προϊόντος: ΛΑΟ0++ΓΡ+ Κατηγορίες: ,

Τίτλος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ

Υπότιτλος: ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ

Συγγραφέας: Τιμολέων Δ. Αμπελά

Εκδότης: ΤΥΠΟΙΣ Ρ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Εκδοση: Πρώτη έκδοση 1874.  Δεύτερη Σύρος 1998

Πολυτονικό με υπογραφή του επανεκδότη  Χρήστου Αθ. Καλημέρη

Σελίδες: 740

Εξώφυλλο: Χαρτόδετο

Διαστάσεις:  16×21εκ.

Ασπρόμαυρο

Περιγραφή

Αναδρομή της νήσου από την Ομηρική εποχή μέχρι το 1821

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                                                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α’. Περί Κυκλάδων νήσων εν γένει
Β’. Τοπογραφία τής Νήσου Σύρου
Γ’. Οί πρώτοι τής νήσου οικισταί και όνομα αυτής
Δ’. Σύρος επί της ομηρικής εποχής
Ε’. Η περί της ταυτότητος της ομηρικής Συρίας φιλολογική συζήτησις
ΣΤ’. Αι δύο αρχαιότεραι της νήσου πόλεις
Ζ’. Ό Βασιλεύς των Συρίων Κτήσιος. — Γενικαί τινες παρατηρήσεις περί της τότε καταστάσεως της νήσου
Η’. Πολιούχοι θεοί και ναοί έν Σύρω
Θ’. Φερεκύδης ο Σύριος
Γ’. Το εν Σύρω ηλιοτρόπιου και σπήλαιον του Φερεκύδους
ΙΑ’. Θάνατος Φερεκύδους. — ’Επιστολή προς αυτόν. — Επιγράμματα
ΙΒ’. Ή Σύρος επί των Μηδικών πολέμων
ΙΓ’. ‘Η Σύρος σύμμαχος των Αθηναίων
ΙΑ’. Νομίσματα Συρίων επί της αυτονομίας της νήσου κοπέντα
ΙΕ’. Βουλή και Δήμος Συρίων
ΙΣΤ’. Στέψις ’Ονησάνδρου υπό της Βουλής και του Δήμου Συρίων
ΙΖ’.   Συνέχεια των περί Βουλής και Δήμου Συρίων. — Στέψις της ιέρειας Βερενίκης
ΙΕ’.  Θέατρον Συρίων. — Αγώνες — Έορταί
ΙΘ’.  Νύξεις τινες περί Συρίων καλλιτεχνών
Κ’.   Αρχαία της νήσου νεκροταφεία
ΚΑ’. Κωμοπόλεις.— Πύργοι. — Οδοί εν τη νήσω
ΚΒ’. ‘Η Σύρος κατά την Μακεδονικήν εποχήν καί μέχρι των Μιθριδατικών πολέμων
ΚΓ’. Ή Σύρος επί των Μιθριδατικών. — Έπιδρομαί Κιλίκων κατά τον Α’. π. X. αιώνα
ΚΔ’. Ή Σύρος υπό τούς Ρωμαίους (Α’. αιών. μ. X.)
ΚΕ’. Ή Σύρος κατά τον Β’. αιώνα.— Α’. επί  Άδριανού. Άνδριάς αυτού
ΚΔ’ Έπί Τίτου ’Αντωνίνου (138 — 161μ.X.) Ή προς τους Συρίους δημοθοινία Μηλιωνίου Σκύμνου, επί Μάρκου Αύρηλίου καί Κομμόδου (180—191μ. X.) Ψήφισμα Συρίων επί άρχοντος Ανταίου Μοδέστου. Επί Μάρκου Αύρηλίου καί Ουήρου. (Συνέχεια — Νομίσματα. — Ετερον ψήφισμα)
’Επί Σεπτίμου Σεβήρου μέχρι Μαξιμίνου (193—235μ. X.) Μέχρι της ιδρύσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πολιτική και θρησκευτική κατάστασις της Σύρου επί ‘Ρωμαίων
ΛΑ’. ’Ερείπια Βαλανείου. — ’Ανάγλυφα. — ’Ανασκαφαί εν Φοινίκι
ΛΒ’. Το εν Φοινίκι ψηφιδωτόν
ΛΓ’. Δεινοπάθειαι των Συρίων και  λοιπών νησιωτών. — Πειρατικαί έπιδρομαί. — Λοιμοί
ΛΕ’. Θρησκευτική κατάστασις Συρίων επί Βυζαντινών
ΑΣΤ’. Τα κατά τον Θ’ καί Ι’ αιώνα. — Έπανάστασις νησιωτών. — Πειρατεία. — Λιμοί
ΛΖ’. Κατάκτησις των Κυκλάδων υπό του Γουϊσκάρδου, κατόπιν υπό του Τσαχά. — ‘Ρόζου Σπηλιά. — Πρώτη εμφάνισις Ένετικού στόλου. — Κατάστασις των Συρίων κατά την περίοδον ταύτην (1027—1196)
ΛΗ’. Ή Σύρος υπό τους Ενετούς. — Σύστασις Δουκάτου Ναξίας Δουκεία Σανούδων.
— ’Εγκατάστασις ξένων οίκογενειών εις τάς Κυκλάδας
ΛΘ’. Πολιορκία Σύρου ύπό του Δουκός Τήνου Γκίζη.—Συνοικισμός άνω Σύρας
— Πολιτική και θρησκευτική κατάστασις της νήσου έπί Λατινοκρατίας
Μ’. Δεινοπάθειαι Αιγαιοπελαγιτών εκ των Τουρκο-Ένετικών πολέμων. — Δουκεία Κρίσπων και Δέλλα Κάρκερη — Ή Σύρος υπό τους Τούρκους
ΜΑ’. Μαρτυρικός θάνατος του ’Επισκόπου Συρίων Ιωάννου Ανδρέα Κάργα
ΜΒ’. Διοικητική και φορολογική κατάστασις της νήσου επί Τουρκοκρατίας
— Επίτροποι.— Προεστώτες, Καντζιλιέραι. Εγγραφα νομικά έθιμα Συρίων
ΜΓ’ Προϊόντα της νήσου. — Πληθυσμός κατά τον 18 αιώνα                                                                                            ΜΔ’. Προϊόντα της νήσου. — Πληθυσμός κατά τον 18 αιώνα — Γαλλική προστασία.— Εκκλησιαστικά. — ‘Ρώσσοι εν τω Αίγαίω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Α΄Μέρους
Έγγραφα και μεταφράσεις αποσπασμάτων σχετικών προς την ιστορίαν. — Αι προς τους Γάλλους συμπάθειαι των Συρίων. — Χαρακτήρ και φυσικαί κλίσεις Συρίων. — Γλώσσα Συρίων. — Περί δημώδους ποιήσεως των Συρίων.   — Εγγραφα εκ των αρχείων της Καντζελλαρίας. — Ο Καθολικισμός εν Σύρω μετά καταλόγου των από του ΙΒ’ αιώνος μέχρι σήμερον Λατίνων Επισκόπων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Α’. Από το 1821 —1870 —ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ                                                                                                                   Ουδετερότης Συρίων.
Β’. Συνοικισμός Ερμουπόλεως
Γ’. Επιδρομαί Νέστορος Φαζιώλη. — Πολιταρχία Ανδρ. Κοσμά
Δ’. Διοικητικός και δημοτικός οργανισμός Ερμουπόλεως.— Μικτή Επιτροπή. — Συνεισφοραί Ερμουπολιτών.       — Δάνεια καί δασμοί εις βάρος Έρμουπόλεως καί Σύρου. — Νοσοκομείων. — Τελωνεΐον. — Ναός Μεταμορφώσεως                                                                                                                                                                            Η’. Η Ερμούπολις και η Σύρος εν ταις ’Εθνικαίς Συνελεύσεις —’Αργ. Δ. Ταρποχτζής, Π. Όμηρίδης, Γ. Πετρίτζης,
Π. Κάζηρας, Ι. Περίδης. — Σύρου Γ. Ξανθάκης, Γ. ‘Ρούσσος                                                                                              ΣΤ’. Συνέχεια τών περί συνοικισμού Έρμουπόλεως.—Άπογραφή πληθυσμού καί οικοδομών, — Νοσοκομείων, — Ναός Κοιμήσεως.—Νέαι ενέργειαι Έρμουπολιτών υπέρ του αγώνος — ‘Η προς απελευθέρωσιν της Χίου εκστρατεία.— Ι. Λ. ‘Ράλλης. Δημογεροντία Χίων. — Διοικητικός επί Κυβερνήτου οργανισμός                                    Ζ’. Τα περί διαιρέσεως των εμπόρων νομοσχέδια του Κυβερνήτου. — Δημεγερσία εν Έρμουπόλει.— ’Άφιξις Κυβερνήτου —Ή εις το εγκληματικόν Μυκόνου παραπομπή των κατηγορηθέντων ως αρχηγών στάσεως
Η’. Η Έρμούπολις επαναστατεί κατά του Κυβερνήτου και ενούται μετά της Ύδρας. — Κατάλυσις φιλοκυβερνητικών αρχών και αποστολή αντικυβερνητικών πληρεξουσίω. Τα μετά τον θάνατον του Καποδίστρια.—’Η δια νυκτός εγκαθίδρυσις νέων αρχών υπό του Αύγ. Καποδίστρια
Θ΄. Τα μέχρι συστάσεως δημαρχιών. — Γυμνάσιον. — Σχολεία. — Όδοί, πλατείαι. — Τυπογραφεία. — Ναυπηγείον.—’Εμπόριον. — Αι μετά την έλευσιν του Βασιλέως ’Οθωνος πρώται αρχαί. — ’Εμπορική και κοινωνική εικών της Έρμουπόλεως. — Δημογέροντες
Ι΄. Δήμαρχοι Έρμουπόλεως, Γ. Πετρίτζης, Ν. Πρασακάκης, Γ. Καραγιαννάκης, I. Λ. ‘Ράλλη;, Άργ. Ταρποχτζής,
Ν. Γιαγιτζής, ’Αμβ. Δαμαλάς, Δ. Παππαδάκης, καί Δ. Βαφιαδάκης, μετά περιληπτικής αφηγήσεως των από του
1835—1870 πεπραγμένων ύπό τών Δημοτ. Συμβουλίων, των Δημάρχων, των ιδιωτών, παραθέσεως των ετησίων ισολογισμών του Δήμου, εκθέσεως της ανεγέρσεως των δημοσ. και δημοτικών καταστημάτων, των ναών,
διαχαράξεως και λιθοστρώσεως οδών, πλατειών κλπ. και των σπουδαιότερων γεγονότων εν ‘Ερμουπόλει
Δήμαρχοι Συρίων. — Βουλευταί ’Επαρχίας Σύρου, — Διοικηταί.—Νομάρχαι Κυκλάδων
ΙΑ΄. ’Εμπόριον — Ναυτιλία — Βιομηχανία — Τέχναι έν Έρμουπόλει· μετά καταστατικών τινών πληροφοριών
ΙΒ΄. Ναοί. — Έκπαίδευσις — Δημοσιογραφία — Αγαθοεργά καταστήματα. — Δημοτικά — Οδοί — Οίκοδομαί.     — Εξοχαί. — Πλατείαι — Πολιτική και κοινωνική κατάστασις του Δήμου Έρμουπόλεως κατά τα 1870

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Εικόνες
1.) Ή πόλις και ο λιμήν Σύρου κατά τον ΙΗ’ αιώνα κατά ΤOURNEFORT
2.) Πειρατική σκηνή εν τω λιμένι Σύρου κατά τον παρελθόντα αιώνα. Ενδυμασία Συρίων ανδρών και γυναικών. ’Εκ πιστής αντιγραφής πρωτοτύπου εικόνος.
3.) Πίναξ επτά νομισμάτων αρχαιοτάτων της Σύρου, αντιγραφέντων έκ των παρά Π. Λάμπρω σωζομένων

Για να μάθετε περισσότερα για το νεότερο νησί Σύρος πατήστε εδώ

Βάρος 2 kg
Loading...